Разработване на

проекти

Въз основа на десетките подготвени и изпълнени от Прайм Консултинг проекти, ние предлагаме практически проверен подход при разработването на конкретното проектно предложение, без значение на областта, към която то е насочено.

1.Запознаваме се внимателно с нуждите и идеите на КЛИЕНТА
2.Извършваме проверка кои схеми за финансиране са подходящи за идеята
3.Предлагаме схема и финансираща програма, като проверяваме допустимостта на клиента, дейностите, разходите за реализация на идеята
4.Задължително разработваме концепция на проекта, за да може да получим одобрението на КЛИЕНТА за основни дейности, бюджет, както и да установим необходимостта от допълнителна информация
5. В процеса на работата НЕ ангажираме клиента с детайли, а напротив – предлагаме възможни решения, така че да улесним избора му
6. Когато сме готови с проекта, го представяме за окончателно одобрение на КЛИЕНТА
7.Междувременно сме проверили всички изискуеми документи, които са част от проектното предложение
8.В зависимост от условията за подаване (електронно или на хартия) участваме в комплектоването и финализирането на проекта
9.Ако в процеса на оценка възникнат въпроси към КЛИЕНТА НИ, подготвяме съвместно отговора
10. Отваряме бутилка шампанско за всеки успешен проект!

Управление на

ПРОЕКТИ

За управлението на проекти, или т.нар. project management, са изписани хиляди книги, учебници, статии. Как го правим ние ли? Професионално!

Запознаваме се в детайли с изискванията на договора и финансиращата институция
• Разработваме реалистичен график за изпълнение, като отбелязваме всички известни ни съществуващи и потенциални проблеми ( някои го наричат Анализ на риска)
• За тези проблеми предвиждаме действия, които да ги неутрализират
• Ползваме изградена фирмената система за контрол на качеството, където един продукт не се предоставя на клиента, преди да е преминал втора проверка
• Разпределяме задачите между експертите, като се съобразяваме с наличните ресурси – човешки, времеви, технически
• Изпълнението ни е базирано на балансирано използване на финансовите средства, насочени за постигане на заложените резултати
• Ако трябва да наемем външни изпълнители – внимателно подготвяме заданията към тях, както и процедури за избора им, така че да гарантираме в максимална степен качеството на изпълнената от тях работа.
• И тъй като се случва често финансиращата програма да се интересува повече от отчитането, вместо от изпълнението, сме изключително стриктни при подготовката на отчетите си – събираме текущо доказателствен материал, и нещо много важно – правим всичко, както е предвидено по проекта, така че не коментираме изобщо темата за санкции или финансови корекции!

Бизнес консултиране,

Анализи и изследвания

Знаете ли, че само 1 от 12 нови бизнес начинания успява да се развие, и да продължи дейността си. Тези, които оцеляват и продължават имат една обща черта – идеите са били предмет на внимателно планиране, като са разгледани възможните варианти на развитие, рисковете, проблемните страни на идеята, факторите с които трябва да се съобразиш, ако искаш да си успешен.
Защото на бизнес начинанието влияят най-различни фактори – конкуренция, пазарна среда, нормативни изисквания, политическа ситуация.

Именно заради това, в нашата работа ние развиваме експертиза и опит в бизнес консултиране, анализи, изследвания, разработване на бизнес планове, като активно използваме и социологически проучвания като техника за събиране на информация.
На изследване и анализ подлежи почти всичко – броя на туристите и връзката на потреблението им с броя на нощувките, пазарната среда при производителите на мебели и суровинната им осигуреност, качеството на средата за обитаване и заболяваемостта сред различни социални групи.
Почти всичко. Единствено трябва да има правилно формулирана проблематика, и цели на изследването, и ние ще се заемем с това.
При реализацията на нова бизнес идея въпроса стои още по-ясно – дали да възложите изготвянето на бизнес план за Х лева, и обективно да прецените какво може да очаквате от бъдещето, или се хвърляте с главата напред, и похарчвате 1000 по Х лева, преди да сте разбрали от къде идват неуспехите Ви.

Обучения и укрепване на

капацитет

Когато някой реши да направи анализ на собствената си организация, независимо дали е държавна или частна, то това е равносилно да поканиш непознат човек във кухнята си.

За целите на укрепване на капацитета и организационното развитие ние имаме изработен инструментариум, който включва оценка на технологичните процеси, анализ на нуждите от обучения, йерархична структура и възможности за подобряване, вътрешна и външно-организационна комуникация. Въз основа на установените факти, предлагаме решения, които са насочени към оптимизиране на функции, отговорности, разпределение на ресурсите.

И тогава от нови в кухнята се оказва, че ние и клиента вече стоим дружелюбно от двете страни на една и съща маса.

Укрепването на капацитета също така е свързано и с уменията и знанията на персонала. Ние от Прайм Консултинг сме провеждали обучения на най-различни теми:

 • Стратегическо планиране и подготовка на проекти
 • Мониторинг и оценка на проекти
 • Комуникационни умения и работа под стрес
 • Водене на преговори и решаване на конфликти
 • Мотивиране на заети и студенти
 • Тиймбилдинг сесии с различна насоченост

Ако вие имате конкретна нужда, ние ще разработим специално програмата според нея, и ще ви предложим едни от най-подходящите лектори и модератори за обучението Ви.

А след неговото провеждане ще ви отделим място в секция „Другите за нас“!

Финансови анализи и

Анализ разходи / ползи

В настоящият програмен период 2014-2020 за почти всички инфраструктурни проекти ще се изисква и финансов анализ или по-популярния Анализ Разходи Ползи (Cost Benefit Analysis).

Ние вече имаме значителен опит, както в изготвянето на анализи, така и в обучението на общински служители за разчитането на такива анализи за нуждите на тяхната конкретна работа.

Предоставяме възможност на КЛИЕНТИТЕ НИ да получат не само завършен продукт, но и повишено разбиране за това каква е ролята на анализа, каква информация дава той, така че да могат да го използват и при вземането на други стратегически решения.

Оценки

на планове и програми

Оценките на планове и програми са задължителен елемент от изпълнението им, за да се установи в каква степен са постигнати предварителните цели и резултати.

Оценките обичайно следват предварително разработена методика. Самата Европейска комисия издава надлежни инструкции как трябва да се организира процеса на оценка. Независимо от това, отговорност на оценителя е да използва такива методи, които да допринесат за постигане на целите на оценката.

В практиката си ние се осланяме на доказани методи, като имаме експертен екип от доказани в практиката професионалисти, с които, и в партньорство със конкретния Възложител, извършваме оценката, с надеждни и достоверни заключения и препоръки.

Разработване на планови и

стратегически документи

Този дял от експертизата ни основно засяга централната администрация и общините. Той обаче дава отражение на тяхната работа за години напред, и затова му отделяме изключително сериозно внимание. При разработване на планов или стратегичекси документ преминаваме през следните етапи:

 • Анализ на текущата ситуация
 • Осигуряване мнението на заинтересованите страни чрез социологически проучвания, интервюта, фокус групи, обществени обсъждания
 • Идентифициране на основните проблемни области, и тези с потенциал за развитие
 • Дефиниране на структура за развитие – приоритети, цели, мерки, дейности
 • Финансово планиране за обезпечаване изпълнението на планираните мерки и дейности
 • Изготвяне на план за реализиция във времето, със съответните отговорници
 • Разработване на механизъм за обратна връзка и мониторинг, както и техники за комуникация

Плановите и стратегически документи по правило се одобряват от съответните органи – например общински съвети, така че ние сме заедно с КЛИЕНТА си и на представянето на плана или стратегията, до тяхното окончателно приемане.