Изготвяне на функционален анализ на администрацията в Община Тутракан и провеждане на семинари

Извършените дейности включваха:

  • Разработване на комуникационен план;
  • Провеждане на анкетно проучване сред ръководния и експертния състав на общинска администрация Тутракан, провеждане на интервюта и фокус група, обработка и анализ на резултатите;
  • Разработване на функционален анализ и план за действие съгласно с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и наръчника за нейното прилагане
  • Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административните структури в община Тутракан чрез разработване на 9 бр. вътрешни нормативни документи;
  • Провеждане на два еднодневни семинара за представяне на резултатите от извършения функционален анализ на служителите на община Тутракан и представяне на разработените вътрешни документи – наредби, наръчници и инструкции.
  • Изготвяне на процедура за „Мониторинг на изпълнението на плана за действие“ на общинска  администрация Тутракан за осъществяване на редовно наблюдение и преглед на напредъка по изпълнение на плана за действие.

Клиент: Община Тутракан

Дата на приключване: 2013