Техническа помощ за укрепване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” при подготовката, управлението, изпълнението и контрола на проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Извършените дейности включваха:

  • Подобряване на организационната и функционална структура на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за ефективно управление и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., чрез осъществяване на функционален анализ на административната структура на предприятието и изготвяне на длъжностни характеристики на служителите;
  • Актуализиране на „Процедурен наръчник на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за работа по проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.;
  • Изпълнение на програма от 14 бр. специализирани обучения, целящи повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за подготовка, управление и контрол при изпълнение на проекти;

 


Клиент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

Дата на приключване: 2013