Специализирано изследване за установяване на базовите данни по индикаторите, посочени в Глава 6 „Сфери на действие по отношение на ромската общност“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Дейностите включваха:

1: Анализ на източниците на финансиране, подкрепили мерки в сферата на ромската общност:

  • Преглед на наличната документация и информация;
  • Интервю със заинтересованите страни / институции и ромската общност и посещения на място.

2: Събиране и анализ на събраната информация

3: Предоставяне на предложения за мерки, насочени към ромската общност:

  • Ситуационен анализ;
  • Преглед на национални и европейски планови документи по отношение на ромската общност;
  • Консултиране на заинтересованите страни и бенефициенти.

4: Изготвяне и предоставяне на доклади по изпълнението

5: Подготовка на проектни идеи

 


Клиент: Министерство на труда и социалната политика

Дата на приключване: 2012