Разработване на бюджет и финансов анализ за проект „Трявна – градът в който се ражда красота“, финансиран по ОП „Регионално развитие“, операция 3.1 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“

Дейностите включваха:

  • Събиране и обработване на данни;
  • Разработване на финансов анализ за проект  „Трявна – градът в който се ражда красота“ в съответствие с „Ръководството за Анализ Разходи – Ползи за инвестиционни проекти по Структурните фондове, Кохезионния фонд и Предприсъединителните инструменти”, от 16 юни 2008 г., издаденото от Европейската комисия и Работен документ” №4 „Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите”;
  • Изготвяне на бюджет на проекта.

Клиент: Сдружение "България завинаги"

Дата на приключване: 2012, 2016