Провеждане на функционален анализ в Общински администрации Свиленград и Любимец

Извършените дейности включваха:

  • Провеждане на анкетно проучване сред ръководния и експертния състав в двете администрации, обработка и анализ на резултатите;
  • Разработване на комуникационен план;
  • Разработване на 2 функционални анализа и планове за действие на общинските администрации Свиленград и Любимец;
  • Провеждане на два полудневни информационни семинара;
  • Изготвяне на процедура за „Мониторинг на изпълнението на плана за действие“ на общинските администрации Свиленград и Любимец;
  • Разработване на 2 броя Стратегии за организационно развитие за общинските администрации Свиленград и Любимец.

Клиент: Община Любимец, Община Свиленград

Дата на приключване: 2014