„Предоставяне на консултантски услуги по проект „Ефективност и качество за добро управление” на община Троян и община Елванген, Германия

Дейностите включваха:

  • Проучване и оценка на състоянието в администрациите на Община Троян и Община Елванген, Германия по прилагане на принципите на добро управление и ефективно разходване на бюджетни средства и изготвяне на сравнителен анализ на резултатите от проучванията в двете общини;
  • Организиране на обмен на опит за служители от община Троян в Община Елванген, Германия, с цел запознаване с принципите на добро управление, значението и конкретните ефекти от тяхното прилагане.
  • Организиране на конференция „Доброто управление – гаранция за ефективност и ефикасност” в Община Троян;
  • Разработване на документи, насочени към повишаване ефективността на управление на общински обекти на територията на Община Троян.

Клиент: Elvangen, Germany, Община Троян

Дата на приключване: 2013