„Предварителна оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г. ”

Дейностите включваха:

1. Изготвяне на предварителна оценка на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г., което включва:

  • Анализ на съответствието на тематичните цели и приоритети на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” с политиките на ЕС и националните стратегически документи;
  • Оценка на системата от индикатори;
  • Оценка на адекватността на предвидените човешки ресурси, мерките за равенство на половете и др.;

2. Изготвяне на проект на индикативен план за оценка на оперативната програма.


Партньор по проекта: ПОВВИК

Клиент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дата на приключване: 2015