Междинна оценка на Оперативна програма „Административен капаците“ 2007-2013 (оценка на напредъка, на ефективността на изпълнението на ОПАК и съответствието му с целите на ОПАК)

Дейностите включваха:

  • Преглед на схемите и финансираните проекти;
  • Изготвяне на база данни с постигнатите резултатите;
  • Оценка на финансовия и физически напредък;
  • Проверка на съответствието и индикаторите;
  • Оценка на устойчивостта на изпълнените проекти.

Партньор по проекта: "Екорис Саут Ийст Юроп" ЕООД , УИГ България ЕООД

Клиент: Министерство на финансите

Дата на приключване: 2011