Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево

Извършените дейности включваха:

  • Провеждане на анкетно проучване сред ръководния и експертния състав в двете админстрации, обработка и анализ на резултатите;
  • Разработване на комуникационен план;
  • Разработване на 2 функционални анализа на общинските администрация Троян и Севлиево;
  • Провеждане на двудневен семинар за представяне на сравнителен анализ на констатациите от извършените функционални анализи;
  • Изготвяне на 2 броя процедури относно „Механизъм за оценка на ефективността и ефикасността на администрацията на община Троян и общинска администрация Севлиево;
  • Разработване на „Указания за подобряване на системата за планиране в общинска адмнинистрация Севлиево“;
  • Разработване на „Наръчник за подобряване на ефективността и ефикасността на дейността на Общинска адмнистрация Троян“;
  • Разработване на 2 броя Стратегии за организационно развитие за общинските администрации Троян и Севлиево.

Клиент: Община Севлиево, Община Троян

Дата на приключване: 2013