Изследване и анализ на икономическото развитие, социалната и културната сфера и демографските процеси в община Кърджали и разработване на SWOT анализ

Дейностите обхващаха:

  • Изследване и анализ на икономическото развитие на община Кърджали за периода 2005 – 2010 г.;
  • Изследване и анализ на състоянието на социалната, образователната и културна сфера на община Кърджали в периода 2005-2010 г.;
  • Изследване и анализ на демографските процеси в община Кърджали за периода 2005 – 2010 г.;
  • Провеждане на информационни семинари на 15 фокус групи, от които 7 тематични фокус групи;
  • Организиране на две кръгли маси и конференция на тема „Формиране на общински политики“;
  • Разработване на SWOT анализ.

Клиент: Община Кърджали

Дата на приключване: 2013