Извършване на функционален анализ на НЦОЗА и изработване и въвеждане на Стратегия за организационно развитие

Извършените дейности включваха:

 • Извършване на функционален анализ на НЦОЗА, включващо:
  • Събиране и обработка на информация от различни източници – НЦОЗА, Министерството на здравеопазването и др.
  • Проучване чрез онлайн анкета;
  • Провеждане на интервюта с представители на ръководния състав на НЦОЗА;
  • Извършване на функционален анализ на НЦОЗА, включващ анализ на релевантност, анализ на ефективност и анализ на ефикасност с констатации и области на подобрение;
  • Разработване на препоръки и план за дейстие;
 • Организиране и провеждане на еднодневна кръгла маса с 61 участници – представители на НЦОЗА и заинтересовани страни.
 • Организиране и провеждане на тридневно обучение с 34 служители на НЦОЗА за представяне на резултатите от функционалния анализ;
 • Разработване на стратегия за организационно развитие на НЦОЗА;
 • Актуализиране на вътрешни правила и процедури за работа на НЦОЗА;
 • Проект на Правилник за устройството и дейността на НЦОЗА
 • Стратегия за управление на риска в НЦОЗА
 • Организиране и провеждане на тридневно обучение на служители на НЦОЗА за представяне на статегията за организационно развитие и проектите на актуализирани документи – 37 участника;

Клиент: Национален Център за Обществено Здраве и Анализи (НЦОЗА)

Дата на приключване: 2015