Извършване на функционален анализ и разработване на нови и усъвършенстване на съществуващи планови документи на община Левски

Изпълнението на договора, където Прайм Консунсултинг беше водещ партньор, обхващаше следните дейности:

  • Проведен функционален анализ на община Левски в съответствие с принципите, залегнали в Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация;
  • Подготвен доклад с препоръки за функционално и организационно развитие и съответни проекти на нормативни или вътрешни правила и документи, консултирани със служителите на община Левски;
  • Изготвен план за действие за изпълнение на препоръките от фукционалния анализ на община Левски;
  • Разработен план за подобряване на ефективността на работа в общината;
  • Подбряване на 2 бр. нормативни актове и планови документи на община Левски;
  • Разработване на 2 бр. нови общински документи;

 


Партньор по проекта: Клуб Отворено Общество- Русе

Клиент: Община Левски

Дата на приключване: 2013