Удължен е крайния срок по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачеството“

 

УО на ОПРЧР удължи срока за подаване на проектни предложения до 06.10.2017г. по процедурата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за предприемачеството“, където общият бюджет е 5 000 000 лв., а кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Допустими кандидати са центрове за развитие на предприемачеството (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори и финансови институции.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани с информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.