Известни са резултатите от процедура „Добри и безопасни условия на труд”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

На страницата на програмата са публикувани списъци с одобрените проекти, резервен лист, и проектите, които са отхвърлени.