Стартира BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

Стартира процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“. Тя има за цел да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

∙ пазар на труда и качество на работните места;

∙ социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

∙ изграждане на административен капацитет в горните две области.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 05.04.2017 г., 17:30 часа.