Открита е процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ се фокусира върху три компонента:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау

Предвижда се финансиране на разнообразни дейности като:

  • Повишаване капацитета на административното тяло  на клъстера  за управление и координация на клъстера – участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики;
  • Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове;
  • Насърчаване на клъстерния маркетинг;
  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности – оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности – специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски марки и др.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред УО е 17:30 часа на 28.04.2017 г.