До края на февруари ще приключи оценката по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува информация до всички заинтересовани страни, че в момента се извършва оценка на техническо и финансово качество на всички подадени в срок проектни предложения, които не са отхвърлени на етап Административно съответствие и допустимост.

Във връзка с големия брой проектни предложения, срокът за работа на оценителната комисия е удължен до 28 февруари 2017 г.