Стартира процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

Процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“има за цел да се улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.

Кандидат може да бъде някое от изброените лица:
1. Социално предприятие;
2. Работодател;
3. Специализирано предприятие на хора с увреждания;
4. Кооперация на хора с увреждания;
5. Община;
6. Район на община;
7. Доставчик на социални услуги;
8. Неправителствена организация.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г. 17:30 часа.