ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” – втори краен срок за подаване на предложения

Управляващият орган на ОП РЧР публикува информация за резултатите от приключилата оценка на проектните предложения, подадени в рамките на втория краен срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Очаква се на 29.09.2016г. на свое извънредно заседание, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР ще вземе решение за отпускане на допълнителен финансов ресурс към процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” с които да бъдат финансирани част от одобрените проекти.

Reshenie_RD05-75_10Aug16