Отворена е процедура на подбор на проекти: „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Начална дата за стартиране на процедурата: 15 юни 2016 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 15 август 2016 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата – 30 млн. евро.

Цели на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност и подобряване на енергийната интензивност на икономиката.

Допустими за финансиране са разходи за:

 • Услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти и във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 • Ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
 • Услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;
 • Услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията – разработване и въвеждане на софтуери за: управление на ресурсите в предприятията (ERP системи); управление на работата с клиенти (CRM системи); управление на производството (MOM/MES системи); BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS) и за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • Услуги, свързани с представяне на предприятията пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.
 1. Инвестиционни разходи
 • Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА),

Безвъзмездно финансиране:

 • за микро, малки и средни предприятия максимален интензитет на помощта – 70%
 • остатък от общите допустими разходи по проекта – съфинансирани със собствени средства или със средства от външни източници;

Минимален и максимален размер на помощта:

 • минимален размер на помощта – 50 000 лв.
 • максимален размер на помощта – 391 166 лв.

Бенефициенти

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

 • да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • за микро предприятия >=210 хил. лв.
  • за малки предприятия >= 750 хил. лв.
  • за средни предприятия >= 3 млн. лв.

* По процедурата се прилагат правилата за минимални  помощи!

САМО за кандидати с код на основна икономическа дейност в следните сектори:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

 

Интензивни на знание услуги

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.