Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020г. на община Кирково

Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г., включваше:

  • Изготвяне на анализ на икономическото и социално развитие на общината и SWOT анализ;
  • Определяне на цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г.;
  • Разработване на индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
  • Разработване на програма за реализация на общинския план;
  • Разработване на система от индикатори за наблюдение и оценка на плана;
  • Провеждане на разяснителна кампания на тема – „Процеса на формулиране и реализиране на местни политики през периода 2014 – 2020г., важен за всеки гражданин на общината“;
  • Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на икономическата политика на общината с фокус – малък и среден бизнес;

Клиент: Община Кирково

Дата на приключване: 2014