„Провеждане на изследователски и аналитични дейности с изработване на концепция и комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите и изграждане на необходимия административен капацитет за прилагането им”

Дейностите включваха:

  • Анализ на ефективността, ефикасността, икономичността и устойчивостта на реализираните програми, мерки и инициативи за интеграция на етническите малцинствени групи, финансирани от публични източници;
  • Провеждане на изследване за идентифициране на добри и работещи практики на местно ниво за интеграция на маргинализирани общност от етническите малцинства;
  • Провеждане на изследване на формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми пред интеграцията на етническите общности;
  • Изготвяне на методика за идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства;
  • Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, равни възможности и недискриминация и др.);
  • Разработване на концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства;
  • Разработване на примерен План за действие на местно ниво, съдържащ предложения за конкретни мерки за интеграция и източниците за финансирането им;
  • Организиране на семинари и работни срещи на местно и национално равнище с представители на маргинализираните общности и заинтересовани страни;

Партньор по проекта: МБМД, Фондация С.Е.Г.А.

Клиент: Министерство на труда и социалната политика

Дата на приключване: 2013