Подготовка на проектно предложение по ОП „Регионално развитие“, операция 3.1 „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура“

Дейностите включваха:

  • Събиране и обработка на данни за АК „Перперикон“
  • Разработване на финансов анализ за проект „Перперикон – дом на богове и хора“, в съответствие с „Ръководството за Анализ Разходи – Ползи за инвестиционни проекти по Структурните фондове, Кохезионния фонд и Предприсъединителните инструменти”, от 16 юни 2008 г., издаденото от Европейската комисия и Работен документ” №4 „Указания към методиката за изготвяне на анализ на разходите и ползите”;
  • Подготовка на Формуляр за кандидатстване;
  • Разработване на бюджет на проекта;
  • Проучване / анализ на атрактивността на Перперикон;
  • Подготовка и преглед на необходимите документи за кандидатстване;
  • Предоставяне на консултански услуги при разработване на тръжна документация за избор на изпълнители при реализация на проекта.

Клиент: Община Кърджали

Дата на приключване: 2011