Независима оценка на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., по обособена позиция 2 „Междинна оценка на напредъка и цялостното изпълнение на програмата“

Дейностите включваха:

  • Провеждане на интервюта с всички заинтересовани страни;
  • Посещения на място;
  • Преглед на цялостната документация по финансираните проекти;
  • Анализ на събраната информация и подготовка на проект на доклад за извършена оценка;
  • Идентифициране на проблеми и слабости, мерки и доклад за ранно предупреждение;
  • Предоставяне на резултатите, обсъждане и приемане на препоръките (de-briefing) среща;
  • Преглед на окончателния доклад от извършената оценка.

Партньор по проекта: УИГ България ЕООД

Клиент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дата на приключване: 2011