Изготвяне на междинна оценка на Общински план за развитие на Община Панагюрище

Извършените дейности включваха:

  • Оценка на съгласуваността и релевантността на стратегическата част на Плана за развитие на Община Панагюрище;
  • Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
  • Оценка на степента на постигане на съответните цели;
  • Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
  • Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за развитие на Община Панагюрище в периода 2007 г. – 2012 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
  • Изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие.

Клиент: Община Панагюрище

Дата на приключване: 2013