Извършване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец

Извършените дейности включваха:

  • Изработване на функционални анализи за община Елена и община Лясковец:
  • Провеждане на пет дневно обучение за всяка от общините;
  • Изготвяне на Доклад за степента на повишаването на квалификацията и подготвеността на служителите на общинските администрации за прилагане на подготовката им за въвеждане на нови функционални връзки при изпълнение на административните услуги;
  • Разработвяне на 2 бр. нормативни актове за община Елена;
  • Разработвяне на 2 бр. нормативни актове за община Лясковец;
  • Разработване на Концепции за организационно развитие за община Елена и община Лясковец;
  • Разработване на Стратегии за организационно развитие за община Елена и община Лясковец;
  • Разработване на вътрешни правила/инструкции за община Елена и община Лясковец в т.ч.: „Насоки за подобряване на ефективността и ефикасността“ и „Механизми за оценка на ефикасността и ефективността“ на работата на административната структура в община Елена и община Лясковец;
  • Провеждане на 2 обучително-информационни семинари.

Клиент: Община Елена , Община Лясковец

Дата на приключване: 2014