Стартира процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

ОПРЧР отделя специално внимание  на подкрепата за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да включва подготовка (чрез настоящата процедура) и финансова подкрепа на крайни получатели на предвидените в бъдеще финансови инструменти по ОПРЧР.

По процедурата „Подкрепа за предприемачество“ ще се финансират проекти насочени към:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Предвидено е разпределение на бюджета ( общо за процедурата 5 000 000 лв.) по  райони за планиране, както следва:
Северозападен район – 463 000 лв.
Северен централен район – 553 000 лв.
Североизточен район – 673 000 лв.
Югоизточен район – 713 000 лв.
Южен централен район – 986 000 лв.
Югозападен район – 1 612 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.04.2017 г. 17:30 часа.