Открита е и процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“

В откритата процедура BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“ ще се насърчава достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв., като минималния размер на финансиране за един проект е 50 000, а максималния – 391 166 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 03.04.2017 г. 17:30 часа.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/