Одобрени са проектите по първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 20014 – 2020 г.

На третото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 20014 – 2020 г. бяха одобрени на проектите, предложени за финансиране в рамките на бюджета по Първата покана за набиране на проектни предложения.

От подадените в рамките на поканата 195 проектни предложения положителна оценка за административно съответствие и допустимост получиха 116 проекта. Общо 39 проекта преминаха оценка за техническо съответствие и качество и бяха предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение, като 16 от тях са по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, а останалите 23 – по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“. Общата стойност на одобрените проекти възлиза на 10 750 815 евро.

Подробна информация за проектите, предложени за финансиране, можете да намерите на http://www.ipacbc-bgtr.eu