Проведе се първото мотивационно обучение по проект„Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали“

В периода 30 юни – 01 юли 2016 г. в конферентната зала на хотел „Кърджали” се проведе първото мотивационно обучение по проект „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали“. В него взеха участие 18 младежи от селата Перперек, Голяма бара, Илиница, Костино, Крушевска, Крайно село, Скална глава, Калоянци, Пъдарци, Татково и Звиница. В рамките на обучението те бяха запознати с начините и каналите за търсене на работа, подготовка на автобиография и препоръки и се запознаха с основни елементи от провеждането на интервю за работа. Участниците споделиха личен опит по отношение на възможностите за работа и професионално развитие, а използваните интерактивни методи в рамките на обучението-работа по групи, решаване на казуси, ролеви игри и други им даде възможност да придобият повече увереност и да се представят по най-добрият начин.
Проект „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали“, който се финансира по процедура „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и се изпълнява от община Кърджали стартира през месец май 2016 г. Неговата основна цел е създаване на условия за активиране на младежи между 15 и 29 г., които са изолирани от социалната, образователната и трудова системи.
От стартирането му до сега екипът по проекта проведе редица срещи с младежи от общината, като успя да идентифицира 45 младежи до 29 г., които не са в системата на образованието, не са регистрирани в Бюро по труда и не са в заети на пазара на труда.
Процесът по записване на младежи за участие в проекта продължава. През месец юли предстои да бъдат организирани мотивационни обучения за следващата група участници.
До месец е планирано да започнат професионалните обучения по проекта, като младежите ще имат възможност за избор на две професии:
– Професия – Работник в озеленяването / Специалност „Озеленяване и цветарство“;
– Професия – Помощник в строителството / Специалност „Основни и довършителни работи“.
След приключване на професионалното обучение, ще бъде осигурена временна заетост от община Кърджали на 75 лица с продължителност от 6 месеца.
Желаещите да бъдат включени в проекта могат да се обадят на тел: 02 943 4939, 0886 208 450.

www.eufunds.bg

Проект „Да бъдем активни – нови възможности за младежите от община Кърджали“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост